O Akademii Ekonomiczno-Humanistycznej w Warszawie

 

Akademia Ekonomiczno-Humanistyczna w Warszawie jest uczelnią niepubliczną założoną przez osobę fizyczną. Uczelnia w dniu 8 maja 2001 r. została wpisana do właściwego rejestru szkół wyższych pod numerem 642.
W roku 2002 uczelnia rozpoczęła starania o uzyskanie uprawnień do prowadzenia jednolitych studiów magisterskich na kierunku psychologia, które zostały zakończone powodzeniem.
W 2010 r. Wydział Psychologii Akademii Ekonomiczno-Humanistycznej w Warszawie na mocy decyzji Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów z dn. 25 stycznia 2010 r. (nr BCK-I-U-dr-538/2009) otrzymał uprawnienia do nadawania stopnia naukowego doktora nauk humanistycznych w dyscyplinie psychologia.

Misja i jej realizacja

Akademia Ekonomiczno-Humanistyczna w Warszawie jest uczelnią niepubliczną funkcjonującą w ramach obowiązujących norm prawnych, w szczególności ustawy prawo o szkolnictwie wyższym. Przepisy ustawy określają ogólną misję uczelni publicznych i niepublicznych.

Akademia Ekonomiczno-Humanistyczna w Warszawie w pełni realizuje zadania ustawowe. Konsekwentnie dąży do zapewnienia jak najwyższego poziomu wdrożeń systemowych, zapewniających realizację misji, posiadając jednocześnie inicjatywę w zakresie realizacji poszczególnych projektów bezpośrednio lub pośrednio oddziaływujących na społeczność akademicką uczelni i jej otoczenie zewnętrzne.

Ważnym czynnikiem zapewniającym wysoki poziom zajęć dydaktycznych jest aktywne uczestnictwo pracowników akademickich w różnych przedsięwzięciach naukowo-badawczych. Wysoki poziom naukowy lub praktyczny pracownika naukowo-dydaktycznego jest konieczny do stworzenia studentom warunków umożliwiających korzystanie z najnowszych osiągnięć naukowych lub zastosowań praktycznych danej dyscypliny naukowej.
Pracownicy naukowo-dydaktyczni Akademii Ekonomiczno-Humanistycznej w Warszawie realizują zadania naukowo-badawcze poprzez:

 • uczestnictwo w projektach badawczych finansowanych ze środków uczelni,
 • uczestnictwo w projektach badawczych finansowanych ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego,
 • uczestnictwo w projektach badawczych finansowanych przez pozostałe jednostki krajowe i zagraniczne, w tym celowe komisje Unii Europejskiej, organizacje rządowe i pozarządowe oraz osoby fizyczne,
 • publikacje w recenzowanych czasopismach krajowych i zagranicznych,
 • publikacje monografii naukowych oraz podręczników akademickich,
 • wdrożenia praktyczne wyników badań naukowych i prac rozwojowych,
 • uczestnictwo w pracach jednostek naukowych krajowych i zagranicznych,
 • uczestnictwo w pracach rad programowych lub komitetów redakcyjnych czasopism naukowych,
 • uczestnictwo w konferencjach naukowych krajowych i zagranicznych,
 • promowanie kadry akademickiej,
 • pozostałe formy aktywności naukowo-badawczej

Akademia Ekonomiczno-Humanistyczna w Warszawie realizuje zadania naukowo-badawcze poprzez:

 • wspieranie finansowe i organizacyjne aktywności naukowo-badawczej swoich pracowników,
 • istotne finansowanie badań własnych w stopniu zapewniającym prowadzenie projektów badawczych ze środków własnych,
 • inicjatywy i efektywne działania zmierzające do pozyskania środków zewnętrznych na potrzeby projektowanych prac badawczych,
 • organizowanie samodzielnie lub w porozumieniu z innymi jednostkami konferencji naukowych i naukowo-badawczych krajowych i zagranicznych,
 • efektywne działania w zakresie komercjalizacji badań naukowych i prac rozwojowych,
 • stworzenie odpowiednich struktur wydawniczych umożliwiających rozpowszechnianie w kraju i za granicą publikacji pracowników uczelni,
 • pozyskiwanie uznanych autorów publikacji naukowych,
 • stworzenie nowoczesnych narzędzi informatycznych do rozpowszechniania badań naukowych i prac wdrożeniowych w kraju i za granicą,
 • zapewnienie właściwych warunków finansowo-organizacyjnych do utworzenia i prowadzenia czasopism naukowych o zasięgu międzynarodowym,
 • utworzenie i finansowanie laboratoriów i centrów badawczych,
 • zapewnienie pracownikom naukowo-dydaktycznym dostępu do najlepszych czasopism naukowych,
 • systemowe tworzenie warunków pracy naukowej dla pracowników,
 • pozostałe formy aktywności naukowo-badawczej.

Działalność naukowo-badawcza prowadzona przez pracowników akademickich, podlegająca systemowej ocenie i wsparcie udzielone przez uczelnię ma na celu m.in. utworzenie silnych ośrodków badawczych identyfikowanych przez uznane ośrodki krajowe i zagraniczne.
Od początku istnienia uczelni przyjęta została strategia budowania podstawowego jej fundamentu, tj. pozyskiwania aktywnych, samodzielnych pracowników naukowo-dydaktycznych z innych ośrodków akademickich, zarówno publicznych, jak i niepublicznych, dla których nasza uczelnia stała się podstawowym miejscem pracy. Konsekwencja w realizacji obranej drogi poparta przeznaczaniem na ten cel znacznych środków finansowych przyniosła oczekiwane rezultaty. Akademii Ekonomiczno-Humanistycznej w Warszawie udało się pozyskać znakomitych pracowników akademickich, którzy na rzecz uczelni zrezygnowali z pracy w uznanych ośrodkach akademickich w Polsce, m.in. UW, UJ, SGH, UKSW, UG, UŁ, UKW, APS, UE w Krakowie oraz UE we Wrocławiu.

Czasopisma naukowe

Akademia Ekonomiczno-Humanistyczna w Warszawie obecnie wydaje 3 czasopisma naukowe. Dwa z nich: Współczesna Ekonomia oraz Advances in Cognitive Psychology zostały ocenione przez zespół ekspertów MNiSW i umieszczone w wykazie czasopism punktowanych MNiSW z sześcioma punktami za opublikowane w nich artykuły. Jest to ocena najwyższa z możliwych, wśród czasopism krajowych i zagranicznych nie posiadających Impact Factor. Tak wysoka ocena obu czasopism plasuje uczelnię pośród czołówki polskich ośrodków akademickich prowadzących własne czasopisma naukowe. Akademia Ekonomiczno-Humanistyczna w Warszawie jest jedyną uczelnią niepubliczną i jedną z niewielu uczelni, które mogą pochwalić się prowadzeniem co najmniej dwóch własnych czasopism naukowych z zakresu nauk ekonomicznych i humanistycznych z przyznaną przez MNiSW najwyższą liczbą punktów.

Wydział Psychologii został utworzony w roku 2003 i obecnie jest największym wydziałem uczelni. Posiada uprawnienia do prowadzenia jednolitych studiów magisterskich na kierunku psychologia.
Ukształtowanie kadry naukowo-dydaktycznej nastąpiło w pierwszych trzech latach funkcjonowania wydziału. Stabilność kadrowa wydziału oraz duża aktywność jej pracowników na polu naukowo-badawczym oraz w zakresie kształcenia młodych kadr akademickich korzystnie wpłynęły na wizerunek wydziału i jego identyfikację wewnętrzną i zewnętrzną, co pozwoliło osiągać jednostce dotychczas wytyczone cele. Konsekwencją identyfikowania się kadry z uczelnią jest znaczny wzrost osiągnięć naukowo-badawczych i dydaktycznych wydziału.
O randze wydziału świadczy przede wszystkim jego dorobek naukowy oraz możliwości pozyskiwania przez pracowników jednostki grantów badawczych w otwartych konkursach krajowych i zagranicznych. W ostatnich czterech latach łączna liczba afiliowanych przy uczelni publikacji artykułów w recenzowanych najlepszych czasopismach zagranicznych umieszczonych na liście Journal Citation Reports (JCR) – tzw. lista A czasopism najwyżej punktowanych osiągnęła liczbę blisko 40, tym samym plasując wydział w absolutnej czołówce jednostek organizacyjnych publicznych i niepublicznych uczelni kształcących w zakresie nauk społecznych i ekonomicznych, której pracownicy publikują artykuły w recenzowanych czasopismach zagranicznych. Łączna liczba publikacji artykułów w recenzowanych czasopismach zagranicznych lub krajowych oraz publikacji monografii, podręczników akademickich lub rozdziałów w monografiach lub podręcznikach akademickich wszystkich pracowników wydziału za okres ostatnich 5 lat wyniosła ponad 500.
Pracownicy wydziału publikują również w renomowanych wydawnictwach krajowych, uzyskując różne nagrody przyznawane przez niezależne gremia.
Jednostka naukowa uczelni – Rada Monitoringu Społecznego, począwszy od 2003 r., realizuje największe w Polsce cykliczne badania interdyscyplinarne (ekonomiczno-socjologiczne) pn. Diagnoza Społeczna, mające na celu badanie warunków i jakości życia Polaków. Wyniki badań prezentowane są w zbiorczej publikacji wydawanej w języku polskim i angielskim.
Obecna kadra reprezentuje szerokie spektrum specjalności w zakresie psychologii jako dyscypliny naukowej, legitymując się w znakomitej większości formalnym wykształceniem w zakresie psychologii.