Seminaria doktorskie

 

Osoby zainteresowane uzyskaniem stopnia naukowego doktora nauk społecznych w dyscyplinie naukowej "psychologia" mogą wziąć udział w seminarium doktorskim prowadzonym na Wydziale Psychologii Wyższej Szkoły Finansów i Zarządzania w Warszawie.
Celem seminarium jest przygotowanie jego uczestników pod opieką promotora do pracy naukowej i samodzielnego napisania rozprawy doktorskiej.
Udział w seminarium polega na realizacji programu, zgodnie z harmonogramem zjazdów, które odbywają się co dwa tygodnie. W tym czasie seminarzysta zalicza poszczególne przedmioty wynikające z programu, podejmuje współpracę z wybranym przez siebie promotorem, realizuje badania naukowe i przygotowuje rozprawę doktorską.
Uczestnikiem seminarium może zostać osoba posiadająca tytuł zawodowy magistra, magistra inżyniera, lekarza lub inny równorzędny.
Osoba ubiegająca się o zakwalifikowanie do uczestnictwa w seminarium doktorskim składa do Dziekana wniosek, do którego dołącza

  • wniosek o przyjęcie na seminarium doktorskie >>druk do pobrania
  • oryginał lub uwierzytelniony odpis dokumentu stwierdzającego posiadanie tytułu zawodowego, o którym mowa w art.12 ust, 1 ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki
  • >>kwestionariusz osobowy<< obrazujący przebieg pracy zawodowej i / lub naukowej kandydata oraz wykaz ewentualnych prac naukowych (w tym prac opublikowanych bądź przyjętych do druku) kandydata
  • zdjęcie (3,5x4,5)
  • kserokopia dowodu osobistego
  • autoreferat dotyczący zainteresowań naukowych kandydata
  • informację o przebiegu przewodu doktorskiego, jeżeli uprzednio kandydat ubiegał się o nadanie stopnia doktora >>druk do pobrania
  • oświadczenie o pokryciu kosztów >>druk do pobrania

Kandydat, który ukończył studia magisterskie na kierunku innym niż psychologia, zobowiązany jest dołączyć do wniosku dokumenty potwierdzające przebieg dotychczasowych studiów (suplement do dyplomu, wykaz zaliczeń, kserokopię indeksu potwierdzoną przez jednostkę prowadzącą studia)
Decyzję w sprawie zakwalifikowania kandydata do udziału w seminarium doktorskim podejmuje Dziekan w oparciu o opinię Komisji.
Prawa i obowiązki seminarzysty określa Regulamin przeprowadzania przewodów doktorskich na Wydziale Psychologii Wyższej Szkoły Finansów i Zarządzania w Warszawie