Przewód doktorski

 

Osoby zainteresowane uzyskaniem stopnia naukowego doktora nauk społecznych w dyscyplinie naukowej "psychologia" mogą wnioskować o przeprowadzenie przewodu doktorskiego na Wydziale Psychologii Akademii Ekonomiczno-Humanistycznej w Warszawie.

Oferta skierowana jest do osób, które osiągnęły już wysoki poziom zaawansowania w swojej pracy naukowej, a więc zazwyczaj tych, które pracują w zawodzie psychologa w jednostce nieakademickiej, tj. takiej, która nie posiada uprawnień do nadawania stopnia naukowego doktora nauk humanistycznych w dyscyplinie naukowej „psychologia”. Osoby te zazwyczaj mają już skrystalizowane zainteresowania naukowe, znaczny dorobek naukowy (np. publikacje, wystąpienia konferencyjne, udział w realizacji projektów badawczych), znany jest też im warsztat badawczy psychologa itp.

Osoba zainteresowana przeprowadzeniem przewodu doktorskiego na Wydziale Psychologii Akademii Ekonomiczno-Humanistycznej w Warszawie składa wniosek o wszczęcie przewodu doktorskiego wraz z następującymi załącznikami:

 • wniosek o otwarcie przewodu doktorskiego >>druk do pobrania
 • oryginał lub uwierzytelniony odpis dokumentu stwierdzającego posiadanie tytułu zawodowego, o którym mowa w art. 12 ust, 1 ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuk
 • >>kwestionariusz osobowy<< obrazujący przebieg pracy zawodowej i / lub naukowej oraz wykaz prac naukowych kandydata;
 • potwierdzenie posiadania co najmniej dwóch publikacji, stanowiącej warunek wszczęcia przewodu doktorskiego – ksero strony tytułowej publikacji, link do strony internetowej lub zaświadczenie od wydawcy o przyjęciu publikacji do druku
 • co najmniej dwie opublikowane lub przyjęte do druku prace naukowe - pełny opis bibliograficzny >>druk do pobrania
 • zdjęcie (3,5x4,5)
 • kserokopia dowodu osobistego
 • proponowany temat i koncepcja rozprawy doktorskiej zgodnie ze wzorem >>druk do pobrania, wersja wydrukowana oraz zapisana na płycie CD;
 • propozycję co do osoby promotora
 • pisemną zgodę zaproponowanego promotora na przyjęcie obowiązków promotorskich >>druk do pobrania
 • opinię merytoryczną zaproponowanego promotora odnośnie rozprawy doktorskiej wraz z informacją o stopniu zaawansowania rozprawy i przewidywanym terminie jej ukończenia;
 • informację o przebiegu i wynikach przewodu doktorskiego >>druk do pobrania
 • oświadczenie o pokryciu kosztów >>druk do pobrania lub >>druk do pobrania

Warunkiem wszczęcia przewodu doktorskiego jest posiadanie wydanej lub przyjętej do druku publikacji naukowej w formie książki lub co najmniej jednej publikacji naukowej w recenzowanym czasopiśmie naukowym o zasięgu co najmniej krajowym, określonym przez ministra właściwego do spraw nauki na podstawie przepisów dotyczących finansowania nauki lub w recenzowanym sprawozdaniu z międzynarodowej konferencji naukowej.

Prawa i obowiązki kandydata do stopnia doktora określa Regulamin przeprowadzania przewodów doktorskich na Wydziale Psychologii Akademii Ekonomiczno-Humanistycznej w Warszawie.

 

Informacje dotyczące złożenia pracy doktorskiej

Po uzyskaniu pisemnej zgody promotora pracy doktorskiej Doktorant przygotowuje 5 egz. oprawionej rozprawy doktorskiej

WYMAGANIA DLA ROZPRAW DOKTORSKICH w formie maszynopisu książki - W WERSJI DRUKOWANEJ:

 1. kandydat przygotowuje rozprawę w pięciu jednobrzmiących egzemplarzach, w formacie A-4, karty trwale złączone oprawą o twardym grzbiecie (nie bindowane):
  • egzemplarz do akt przewodu w miękkiej okładce - zawierający CD-R lub DVD z nagraną w formacie PDF oraz docx rozprawą doktorską. Płytę w kopercie, przeznaczonej do tego typu nośników, należy przykleić do wewnętrznej strony okładki rozprawy.
  • egzemplarz przeznaczony dla biblioteki - w miękkiej okładce
  • egzemplarze przeznaczone dla recenzentów - okładka twarda
  • egzemplarz pozostawiany bezpośrednio u promotora - okładka twarda
 2. rozprawa drukowana jest dwustronnie, a każda zapisana strona rozprawy musi być ponumerowana (z wyjątkiem strony pierwszej - tytułowej).
 3. strona tytułowa drukowana jest jednostronnie bez numeracji  >>druk do pobrania
 4. kolejnymi stronami numerowanymi od "2" są:
  • oświadczenie autora rozprawy i promotora  >>druk do pobrania
  • słowa kluczowe w języku angielskim i polskim
  • streszczenia rozprawy w języku polskim i angielskim.
  • spis treści i dalej cała merytoryczna zawartość rozprawy.

Pozostałe wymagania edytorskie (np. typ i rozmiar czcionki, marginesy, liczba wierszy/znaków na stronie itd.) oraz wymagania merytoryczne, dotyczące przygotowania rozprawy, kandydat ustala z promotorem.

W przypadku, gdy rozprawę doktorską stanowi część pracy zbiorowej, kandydat przedkłada osobno do akt przewodu doktorskiego oświadczenia wszystkich jej współautorów, określające indywidualny wkład każdego z nich w jej powstanie.

WYMAGANIA DLA ROZPRAW DOKTORSKICH w wersji ELEKTRONICZNEJ:

 1. zapis całości rozprawy (w brzmieniu identycznym jak wersja drukowana) zapisuje się w jednym pliku na nośniku elektronicznym CD-R w formacie PDF oraz docx.

Na płycie umieszcza się napis „Rozprawa doktorska – rok...”, oraz imię (imiona) i nazwisko autora rozprawy.

Doktorant składa w Dziekanacie

 • 5 egz. oprawionej pracy doktorskiej zgodnie z powyższymi wytycznymi
 • Streszczenia pracy doktorskiej w wersji papierowej (dołączone do pracy doktorskiej) i elektronicznej, w języku polskim i angielskim. Streszczenie rozprawy doktorskiej zamieszczone zostanie na stronie internetowej w dniu podjęcia przez Radę Wydziału uchwały o przyjęciu rozprawy doktorskiej.
 • Oświadczenie dotyczące praw autorskich i danych osobowych przechowywanych w systemie uczelni oraz systemie antyplagiatowym >>druk do pobrania
 • Aktualny życiorys, wraz z wykazem swoich publikacji
 • Aktualne ksero dowodu osobistego
 • Pismo promotora do Dziekana Wydziału zawierające opinię o pracy doktorskiej >>druk do pobrania oraz wniosek o powołanie Recenzentów >>druk do pobrania
 • Zgodę Senackiej Komisji ds. Etyki Badań Naukowych – jeśli jest wymagana